"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

baner top

Nabór wniosków Nr 2/2017/G

Nabór wniosków Nr 2/2017/G

Odsłony: 353

 

Ogłoszenie nr 2/2017/G z dnia 02.06.2017 r.

o naborze wniosków o powierzenie grantów

Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie” ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin trwania naboru:

od 19 czerwca 2017 r. - do 03 lipca 2017 r. do godziny 16.00.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko - Dynowskie” 
Nienadowa 502A 37-750 Dubiecko

Zakres tematyczny naboru:

Wspieranie działalności służących zachowaniu dziedzictwa lokalnego - organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych i/ lub aktywizujących mieszkańców odpowiadające § 2 ust.1 pkt.5 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1570; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1390) - "Zachowanie dziedzictwa lokalnego."

Limit dostępnych środków 
w ramach naboru:

70.000,00 zł.

w tym limit przypadający na Grantobiorców będących Jednostkami Sektora Finansów Publicznych wynosi 14.000,00 zł

Kwota grantu i intensywność pomocy w ramach naboru:

Wartość minimalna grantu 5.000,00 zł.

Wartość maksymalna grantu 25.000,00 zł.

Wartość całkowita zadania maksymalnie 50.000,00 zł.

 Intensywność wsparcia:

Jednostki sektora finansów publicznych - refundacja do wysokości 63,63%  poniesionych kosztów kwalifikowanych,

Pozostałe uprawnione podmioty - refundacja do wysokości 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych,

 Limit na jednego Grantobiorcę w ramach projektów grantowych realizowanych przez LGD wynosi 100.000,00 zł

Planowane do realizacji zadania oraz ramy czasowe do ich realizacji

Planowane do realizacji zadania zgodnie z zakresem tematycznym obejmują - Wspieranie działalności służących zachowaniu dziedzictwa lokalnego. Zadania mają służyć zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.

 Zakładany termin realizacji zadania - od dnia zawarcia umowy o powierzenie grantu do końca sierpnia 2018 r., przy czym nie dłużej niż 12 m-cy od dnia zawarcia umowy o powierzenie grantu.

Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki:

Zgodnie z celami i wskaźnikami LSR określonymi w załączniku nr 1 do ogłoszenia o naborze.

Informacje o miejscu udostępnienia dokumentów, m.in. LSR, formularza wniosku o powierzenie grantu, formularza wniosku o płatność z tytułu powierzenia grantu, oraz wzoru umowy o powierzenie grantu:

 

Procedura ogłaszania, oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli Grantobiorców oraz Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 są dostępne w wersji elektronicznej do pobrania na stronie internetowej   www.lgdpogorze.eu  w zakładce „PROW 2014-2020", "DOKUMENTY DO POBRANIA” oraz w biurze LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie”.

 Dokumenty:

- formularz wniosku o powierzenie grantu,

- formularz wniosku o płatność z tytułu powierzenia grantu (zawierający sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji zadania oraz rozliczenie wcześniejszego finansowania),

wzór umowy o powierzenie grantu

stanowią załącznik do ogłoszenia o naborze wniosków i są dostępne do pobrania w wersji elektronicznej na stronie internetowej   www.lgdpogorze.eu  oraz w biurze LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie”.

Kryteria wyboru grantobiorców wraz z zasadami przyznawania punktów:

Lokalne kryteria wyboru grantobiorców wraz z zasadami przyznawania punktów stanowią załącznik do ogłoszenia o naborze wniosków i są dostępne do pobrania w wersji elektronicznej na stronie internetowej   www.lgdpogorze.eu oraz w biurze LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie”.

 Grantobiorca może uzyskać dofinansowanie jeżeli wniosek o powierzenie grantu:  przejdzie pozytywnie weryfikację formalną oraz ocenę zgodności z LSR LGD „POGÓRZE PRZEMYSKO-DYNOWSKIE”, w tym z Programem (PROW 2014-2020), uzyska co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru.

 Minimalna liczba punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru konieczna do wybrania operacji do dofinansowania, wynosi 6,3 punktów.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 21 punktów.

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru o miejscu na liście operacji decyduje czas złożenia wniosku w Biurze LGD (data i godzina).

Wcześniejsze finansowanie:

Grantobiorca ma możliwość wnioskowania o wcześniejsze finansowanie zadania do wysokości 90% wnioskowanej kwoty pomocy.

Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

Wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami wskazanymi w formularzu wniosku, dotyczącymi danego Grantobiorcy.

Formularz wniosku stanowi załącznik do ogłoszenia.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o powierzenie grantu:

Podmioty uprawnione określa rozporządzenie MRiRW z dnia 24 września 2015 r. (Dz. U. poz. 1570; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1390).

Grantobiorcą może być m.in. podmiot będący:

- Osobą prawną, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,

- Osobą fizyczną, jeżeli: jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest pełnoletnia, ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR,

- Jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

Ponadto należy spełnić pozostałe warunki określone w ww. Rozporządzeniu oraz LSR, związane z realizacją Projektów Grantowych i powierzaniem grantów.

Sposób składania wniosków:

Wnioski należy składać osobiście lub poprzez upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy osobę w biurze LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” w godzinach od 8.00 do 16.00.

Komplet dokumentów zawierający: trwale spięty wniosek z ponumerowanymi załącznikami musi być wpięty do skoroszytu lub segregatora.

Do wniosku należy dołączyć formę elektroniczną dokumentu w postaci informatycznego nośnika danych (np. płyta CD/DVD).

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie”. Wnioski nadsyłane pocztą, za pośrednictwem firm kurierskich lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Załączniki do ogłoszenia:

 

Załącznik nr 1. Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki

Załącznik nr 2. Lokalne kryteria wyboru grantobiorców

Załącznik nr 3. Wniosek o powierzenie grantu - formularz excelplik pdf.

Załącznik nr 4. Umowa o powierzenie grantu z załącznikami: Zał 1 zestawienie rzeczowo finansowe, Zał 2 wykaz działek, Zał 3 oświadczenie o VAT, Zał 4 zabezpieczenie wykonania umowy.

Załącznik nr 5. Wniosek o płatność z tytułu powierzenia grantu, formularz excelplik pdf.

Do pobrania: Treść ogłoszenia dokument PDF

Opublikowano dnia: 02.06.2017 r.

Kategoria: